خانه / دوره ابتدایی / پایه اول / شیوه نامه ثبت نام سال تحصیلی ۹۴ – ۹۳

شیوه نامه ثبت نام سال تحصیلی ۹۴ – ۹۳

بااحترام و باآرزوی توفیق روز افزون برای تمامی خدمتگزاران به نظام مقدس تعلیم وتربیت ، به منظور ایجادوحدت رویه درامرثبت نام دانش آموزان  و برای جلوگیری ازاعمال سلیقه های فردی واشتباهات احتمالی ضروری است ادارات آموزش وپرورش مناطق ونواحی استان و واحدهای آموزشی دوره ی  پیش دبستانی وابتـدایی براسـاس فصل سوم آیین نــامه ی اجـرایی مدارس (مقررات مربوط به ثبت نام وادامه ی تحصیل دانش آموزان ) وباتوجه به موارد ذیل نسبت به ثبت نام  دانش آموزان پایه ی اول ابتدایی و دانش آموزان سایر پایه های تحصیلی دوره ی ابتدایی  درسال تحصیلی (۱۳۹۴-۱۳۹۳ ) اقدام نمایند.

۱- درهرمدیریت / اداره ی آموزش وپرورش ستادی مرکب ازمدیر یا رئیس اداره ، معاون آموزش ابتدایی یا معاون آموزش ، مسئول آموزش ابتدایی ، کارشناس ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات ،مسئول بهداشت وتغذیه و دو نفراز مدیران مجرب مدارس ابتدایی (پسرانه ودخترانه هرکدام یک نفر) زیر نظر مدیریت/ رئیس اداره ی آموزش و پرورش تشکیل می شود.این ستادبرحسن اجرای  ثبت نام نظارت کامل خواهد داشت.

۲- ستادمتشکله موظف است دراولین فرصت وقبل از شروع ثبت نام جلســات توجیــهی برای کلیه ی مدیران و معاونان اجرایی مدارس درارتباط با موارد ذیل برگزار نماید .

   الف : تشریح این شیوه نامه ومفاد آیین نامه اجرایی مدارس به ویژه فصل سوم آن (مقررات مربوط به ثبت نام وادامه ی تحصیل دانش آموزان)توسط افراد آگاه وخبره .

    ب : نظارت بر بررسی دقیق پرونده های تحصیلی دانش آموزان دوره ی ابتدایی .

    د : توجیه مدیران مدارس جهت فراهم نمودن مقدمات لازم برای اجرای برنامه های مربوط به روز شکوفه ها (شروع آموزش دانش آموزان پایه ی اول ابتدایی ) روزیکشنبه ۳۱/۶/۱۳۹۳طبق شیوه نامه ی مربوط.

    هـ : شایسته است مدیران مدارس والدین را نسبت به اهمیت کسب اطلاعات پیرامون سلامت جسمانی وروانی دانش آموزان وتاثیر مثبت این اطلاعات درموفقیت تحصیلی آنان آگاه کنند واولیا ء کودکان را به پایگاه های سنجش که ازسوی اداره ی کل آموزش وپرورش تشکیل می شود جهت تکمیل شناسنامه ی سلامت ارجاع نمایند.

۳- کلیه ی دبستانها موظفند به منظور دستیابی به آمار واقعی برای سازماندهی به موقع ، تامین نیروی انسانی و     پیش بینی فضا وتجهیزات موردنیاز پایه ی اول ابتدایی از اول اردیبهشت ماه تا پایان اردیبهشت ماه وپایه های دوم تا ششم ابتدایی از اول خردادماه تا پایان خرداد ماه ، نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. (رعایت مفاد دستور العمل شماره ۲۷۳۸۶/۱۱۰/۵۵۱ – ۲/۲/۲۹ )

۴- کلیـه کودکان متـولد نیمه ی اول سال ۱۳۸۷ و قبل از آن به شــرط آن که سن آنها از حداکثـــر سن مقرر در آیین نامه ی اجرایی مدارس تجاوز نکرده باشد ومنحصرا” متولدین روز اول مهرماه ۱۳۸۷ درسالتحصیلی۹۴-۹۳ در پایه ی اول ابتدایی پذیرفته می شوند.

    تبصره ۱  دانش آموزانی که باحداکثرسن مقرر درآیین نامه ی اجرایی درپایه ی اول ابتدایی ثبت نام گردیده ویک یا دوسال مردود شده اند ویا مطابق ماده ی ۲۳ آیین نامه ی امتحانات باعذر موجه وقفه ی تحصیلی داشته اند درصورتیکه ترک تحصیل نکرده وسن آنان بیش ازحد نصاب مقرر (۹سال درشهرها و۱۱ سال درمناطق روستایی وعشایری )باشد هنگام نام نویسی درهمان پایه دانش آموز جدید به شمار نمی آیند وشامل محدودیت سنی درماده ۳۶ آیین نامه ی اجرایی مدارس نخواهند بودوادامه ی تحصیل این قبیل دانش آموزان تا حداکثر سن مقرر درآیین نامه اجرایی (۱۵ سال درشهر و۱۷ سال درمناطق روستایی وعشایری) دردوره ی ابتدایی بلامانع است.

    تبصره ۲  حداکثر سن ثبت نام دانش آموزان پایه ششم برای ادامه تحصیل در مناطق شهری۱۵ سال تمام ، روستایی وعشایری ۱۷ سال تمام می باشد.

۵- برگزاری آزمون ورودی،مصاحبه وتعیین شرط معدل برای ثبت نام دانش آموزان ودریافت هرگونه وجه (به جزءوجوه مربوط به بیمه ی حوادث و کتابهای درسی) درزمان ثبت نام مجاز نیست و نباید دانش آموزی به دلایل مذکور از ثبت نام محروم شود (ماده ی ۳۰ آیین نامه اجرایی مدارس) .تبصره: مدارسی که دارای قانون و ضوابط خاص می باشند از حیث ثبت نام تابع قوانین ومقررات مربوط به خود خواهند بود.

۶- باتوجه به اهمیت پایه ی اول ابتدایی ونقش حساس این پایه درتکوین شخصیت کودکان وایجاد زمینه ی رشد وپیشرفت تحصیلی آنان لازم است کارآمدترین آموزگاران که دوره های آموزشی روشهای فعال تدریس( کتاب فارسی)را گذرانده اند انتخاب شوند. 

۷- به منظور جلوگیری ازاتلاف وقت وخستگی ناشی از رفت وآمد دانش آموزان ستاد نظارت برثبت نام موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا بادرنظر گرفتن ظرفیت کامل هردبستان دانش آموزان بتوانند درنزدیکترین  دبستان محل سکونت خود ثبت نام کنند.تبصره : درخصوص دانش آمــوزانی که والدین آنها (پدرومادر)شــاغل می باشند به ویژه همکاران محتـــرم فرهنگی حتی الامکان مساعدت لازم بعمل آید.

۸- برای آگاهی ازمحل سکونت افراد درشهرهای بزرگ ارائه ی یکی ازمدارک زیرملاک عمل خواهد بود.– سندمالکیت خانه (یکی از قبوض آب ، برق ،تلفن وگاز منزل محل سکونت که به نام متقاضی ثبت شده باشد کافی است)– اجاره نامه ی رسمی محل سکونت .

۹- ثبت نام دانش آموزان قبولی ومردودی امتحانات شهریور ماه که درسا لتحصیلی ۹۴-۹۳ در دوره ی ابتدایی به تحصیل خواهند پرداخت باید توسط مدیران دبستانها وبدون مراجعه ی اولیاء دانش آموزان حداکثر تاتاریخ ۲۸/۶/۱۳۹۳ انجام گیرد.۱-۹ – حضوراولیاءدانش آموزان انتقالی به دلایل (تغییرمحل سکونت وانتقال از ناحیه ، منطقه ، شهرواستان)هنگام    ثبت نام دانش آموز الزامی است .

۱۰- ثبت نام دانش آموزان بعداز تاریخهای مقرر دربندهای (۳) ، (۱۰) ، (۱۱) مطابق تصمیم ستاد ثبت نام ومعرفی نامه ی کتبی مدیریت/ اداره ی آموزش وپرورش امکان پذیر خواهد بود ودرهرصورت باید ترتیبی اتخاذ گردد تاقبل از شروع سا ل تحصیلی سازماندهی کلاسهاپایان پذیرفته ودراولین روز بازگشایی مدارس دانش آموزان بابرنامه در کلاس درس حضور  یابند.

۱۱- ثبت نام باهرگونه تعهد یاارائه ی گواهی مبنی برتسلیم دادخواست به دادگاه برای کاهش یاافزایش سن مجاز نمی باشد.

۱۲ – براساس ماده ی ۲۸ آئین نامه ی اجرایی هنگام ثبت نام دانش آموز درپایه ی اول دبستان وانتقال دانش آموز ازیک مدرسه به مدرسه ی دیگر،مدیر مدرسه باید پس از رویت شناسنامه صحت شرط سنی دانش آموز را با قید تاریخ مطابقت درظهر تصویر( فتوکپی ) شناسنامه گواهی وامضاء نماید.گواهی مذکور باید درپرونده تحصیلی دانش آموز ضبط ونگهداری شود.

   ۱-۱۲- ثبت نام دانش آموزان دوره ی ابتدایی به ویژه پایه ی اول فقط بااصل شناسنامه صورت پذیرد.(ماده ی۲۷ آئین نامه ی اجرایی مدارس).

   ۲-۱۲- ثبت نام درپایه ی اول ابتدایی منحصراً توسط مدیرآموزشگاه بارعایت بند (۴ ) امکان پذیر خواهد بود .

   ۳-۱۲- اخذ هرگونه مدرکی غیر از مواردی که دردستورالعمل ثبت نام ویادرآیین نامه های مربوط بیان شده است مجاز نمی باشد.

۱۳ – براساس ماده ی ۴۰ آئین نامه ی اجرایی حداکثر تعداد سالهای مردودی مجاز درهر پایه ی تحصیلی در دوره ی ابتدایی تحصیلی دو سا ل خواهد بود .ودانش آموز بارعایت شرایط سنی می تواند برای سومین سال درهمان پایه ثبت نام کند،توصیه می شود درصورت لزوم از این قبیل کودکان باهماهنگی آموزش وپرورش استثنایی استان/منطقه  تست ها ی لازم به عمل آیدوسپس اقدام به ثبت نام شود.

۱۴- براساس ماده ی ۳۷ آئین نامه ی اجرایی مدارس مصوب شورای عالی آموزش وپرورش ثبت نام مجدددانش آموز درهمان پایه ای که قبول شده است بارعایت سایر شرایط صرفاً درمدارس غیرانتفاعی ویا به صورت متفرقه مجاز است.

۱۵ – ترک تحصیل در دوره ی ابتدایی مانع ادامه ی تحصیل نمی شود .لذا ادامه ی تحصیل این گونه دانش آموزان بارعایت شرایط سنی ودیگر مقررات بلامانع است .

۱۶ – پذیرفتن دانش آموزان تحت عنوان ((مستمع آزاد )) به هردلیل درواحدهای آموزشی اکیداً ممنوع است (ماده ی ۳۴ آئین نامه ی اجرایی ))

۱۷- ملاک تعیین شهر و  روستا برای رعایت حداکثر سن مجاز تحصیل دردوره ی ابتدایی (۱۵ سال درشهر و۱۷ سال در روستا)) نقشه جامع موجود درهرشهر درشهرداری ها می باشد .چنانچه برخی از روستاها درطول سا ل تحصیلی به شهر منضم شوند ادامه ی تحصیل دانش آموزان استثنائاً  فقط تاپایان سال تحصیلی تابع مقررات روستا خواهد بود.((تبصره ی ۳ ماده ی ۳۶ آئین نامه ی اجرایی مدارس )).

۱۸ – دانش آموزان مدارس روستایی وعشایری درصورت انتقال به مدارس شهری تاپایان سال تحصیلی تابع شرایط سنی مناطق روستایی وعشایری خواهندبود (موضوع ،رای صادره دردویست وپنجاه سومین جلسه ی کمیسیون معین شورای عالی آموزش وپرورش درمورخ ۲۳/۱۲/۷۹ که طی نامه ی شماره ی ۲۶/۷۰۲۸ –۱۱/۲/۸۰ به مناطق آموزشی تابعه ارسال گردیده است .)

۱۹- درخصوص ثبت نام فرزندان اتباع خارجی درایران ، پس از هماهنگی های لازم بادفتر همکاریهای علمی بین المللی  مراتب متعاقباً  اعلام خواهد شد.

۲۰- مدیران دبستــانها موظفند مبلغ ۳۰۰۰۰ ریال به صورت علی الحساب به عنوان حق بیمه سالیانه ی ، بیمه ی حوادث ودرمان دانش آموزان درسا لتحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ دریافت نمایند .که درصورت افزایش مبلغ دریافتی متعا قباً ازسوی اداره ی کل اعلام خواهد شد.

۲۱- مدیران مدارس موظفند مدارک تحصیلی دانش آموزانی راکه قصد انتقال به دبستان دیگری دارند تکمیل کنند وپس از اخذ رسید به ولی دانش آموز جهت ارائه به دبستان مقصد تحویل دهند.چنانچه مدارک تحصیلی آماده نباشد باید گواهی تحصیلی برای آنان صادر شود .

۲۲- لازم است ازطریق رسانه های گروهی بویژه صدا وسیما طی اطلاعیه های مکرر از عموم مردم درخواست شودکه در موعد ومهلت مقرربرای ثبت نام فرزندان خوداقدام کنند تاسازماندهی درمناطق آموزشی ومدارس به موقع انجام گیرد. و وقفه ای درشروع به موقع کلاسها ایجاد نشود.

۲۳ – لازم است کلیه ی مواد وتبصره های مرتبط باشرایط ثبت نام وادامه ی تحصیل دانش آموزان (مندرج درفصل سوم آئین نامه ی اجرایی ) مدارس وسایر ضوابط وشرایط آئین نامه ی اجرایی مدارس دقیقاً رعایت شود.

۲۴- مسئولیت مستقیم اجرای ضوابط ومقررات ثبت نام دانش آموزان دوره ی ابتدایی به عهده ی مدیران دبستانها وستاد ثبت نام می باشد .استفاده از همکاری سایر افراد از جمله اعضای انجمن اولیاءومربیان مدارس به هیچ وجه رافع مسئولیت مدیران واحدهای آموزشی نخواهدشد.

۲۵- به منظور ارتقاء‌کیفیت آموزشی ورعایت حداقل برابری دانش آموزان از فضاهای موجود ستاد ثبت نام ادارات موظف است با هماهنگی کارشناسی برنامه ریزی منطقه نسبت به تعیین ظرفیت کلاسهای درسی مدارس اقدام نموده و حداکثر ظرفیت را به مدیران آموزشگاه ها ابلاغ نمایند.بدیهی است ثبت نام بیش از ظرفیت مجوزی نداشته ودرصورت ضرورت با نظر کمیته ی برنامه ریزی مدیریت /اداره و بارعایت تراکم تعیین شده توسط اداره تغییر ظرفیت کلاس  امکان پذیرخواهد بود.

۲۶- به منظور دسترسی به اطلاعات شناسنامه ای دانش آموزان و والدین آنان مدیران مدارس با تکمیل فرم درحین ثبت نام نسبت به دریافت اطلاعات لازم منجمله کدملی ، شماره شناسنامه دانش آموز و والدین و غیره … جهت ثبت نام اینترنتی اقدام نمایند. و در زمان ثبت نام اینترنتی از درخواست مدارک و کپی آن خودداری گردد.

۲۷- مناطقی که کتب درسی دانش آموزان را تحویل گرفته اند ترتیبی اتخاذ فرمایند در حین ثبت نام کتب درسی در اختیار دانش آموزان قرار گیرد.شیوه نامه بهداشتی ثبت نام دانش آموزان  

۲۸- انجام تست ها ی غربالگری وارزیابی سلامت نوآموزان ورودی پایه ی اول ابتدایی درشهرهایی که طرح سنجش توسط اداره ی کل آموزش وپرورش اجرا می شود درپایگاه ها ی سنجش قبل از شـروع  سال تحصیلی۹۴-۹۳ به مــرور زمان می بایست انجام شود ونتــایج آن درشناسنامه ی سلامت دانش آموز ثبت  گردد بنحوی که درشروع    سا ل تحصیلی وضعیت سلامت جسمانی وآمادگی تحصیلی نوآموزان برای انجام فعالیت های آموزش وپرورش مشخص و روشن باشد. درشهرها روستاهایی که طرح سنجش اجرا نمی شود این وظیفـه (به جـز ارزیابی آمــادگی تحصیلی ) وهمچنین ارزیابی سلامت سایر پایه های ابتدایی  به عهده ی مراکز بهداشتی می باشد.

۲۹- حضور والدین یا سرپرست نوآموزان وارائه ی کارت واکسیناسیون آنها درهنگام ثبت نام جهت دریافت معرفی نامه به پایگاه طرح سنجش الزامی است .والدین می توانند پس از دریافت فرم مزبور به پایگاه های سنجش مراجعه نموده وپس از انجام ارزیابی های لازم درپایگاه شناسنامه سلامت تکمیل شده دانش آموز رابه دبستان برگردانند.

۳۰- پس از انجام تست های غربالگری نوآموزانی که نیازمند به ارزیابی تخصصی ، معاینات پزشکی وتکمیل واکسیناسیون می باشند.پایگاه های سنجش موظفند کودک را به کلنیک های تخصصی از قبل پیش بینی شده ارجاع داده وپس از دریافت نتایج تخصصی ، شناسنامه سلامت دانش آموز به همراه برگه ی معاینه ی تخصصی را به پایگاه عودت نمایند . درصورتیکه مشکل کودک مانع جدی درراه ثبت نام ایجاد نکند شناسنامه ی سلامت دانش آموز همراه بابرگه ی تشخیص ونتایج ارزیابی تخصصی به دبستان تحویل داده شودودرصورت نیازبه پیگیری توسط مربیان بهداشت یامدیران دبستانها به نزدیک ترین مرکز بهداشتی درمانی ارجاع داده شود .

۳۱- مدیران مدارس باید به هنگام دریافت شناسنامه ی سلامت تکمیل شده موارد ذیل را کنترل نماید.– شناسنامه سلامت عکس دار باشد.– شناسنامه ی سلامت دارای برچسب بهادار باشد.– نتیجه ی ارزیابی به تأیید مسئول پایگاه رسیده وممهور به مهر پایگاه باشد.

۳۲- درمناطق  ومدارس شهری فاقد مربی بهداشت ویامناطقی که طرح سنجش اجرا نمی گردد.کلیه ی اقدامات بهداشتی برای ثبت نام نوآموزان اول ابتدایی اعم از ارزیابی های سلامت جسمانی وتکمیل شناسنامه ی سلامت  دانش آموز (به جز بررسی آمادگی تحصیلی واختلالات رفتاری ) می بایست توسط مرکز بهداشتی درمانی شهری ودرمناطق روستایی توسط بهورزان انجام شود .

۳۳- مدیران مدارس موظف می باشند دانش آموزان فاقد شناسنامه ی سلامت ( پایه اول )را به پایگاه های  سنجش سال جاری جهت انجام ارزیابی و دریافت شناسنامه سلامت ارجاع نمایند .

۳۴ – دستورالعمل اجرایی٬ زمان اجرا و شروع  سنجش نوآموزان متعاقبا از سوی آموزش و پرورش استثنایی استان به مناطق تابعه ارسال خواهد شد .گروه آموزش و خلاقیت پیش دبستانی و ابتدایی استانفروردین ماه ۱۳۹۳

کانال ما در تلگرام

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

theme